Meny

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att Kinnegrips lämlåssystem ska vara det bästa valet för en säker lastning, lossning och förstängning av gods. Den uppnår vi genom kontinuerlig produktutveckling och långsiktigt ekonomiskt tänkande i kombination med lyhördhet, flexibilitet och service. Vi strävar alla efter ständiga förbättringar genom att vi regelbundet analyserar kundernas och övriga intressenters krav på verksamheten och dess utveckling.

Kundfokus
 

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur ett kundperspektiv. Kinnegrips framgång är beroende av förmågan att:

 • förstå och tillgodose våra kunders och marknadens behov
 • överträffa kundens och marknadens förväntningar

För att uppnå detta måste vi lyssna på våra kunder och marknaden och utifrån dess krav och förväntningar jobba med ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

Engagemang
 

Samtliga ledare på Kinnegrip visar sitt engagemang för kvalitet genom att:

 • sätta tydliga mål och handlingsplaner
 • mäta och följa upp att aktiviteterna genomförs och målen nås
 • ge medarbetarna förutsättningar att utveckla sin kompetens, möjlighet att nå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar
 • basera åtgärder på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.

Samtliga medarbetare i Kinnegrip förväntas:

 • engagerar sig i sin egen roll för att kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete
 • har en tydlig bild av önskade resultat och de mål som ska uppnås
 • förväntas bidra aktivt, och i samarbete med andra, till att företagets målsättningar uppnås


Ständiga förbättringar
 

Vi kartlägger, dokumenterar och förbättrar våra processer genom att:

 • sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria produkter och tjänster
 • fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara processmål
 • jämföra oss med andra och lära av de bästa

Kinnegrip Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Kinnegrips miljöpolicy är att skapa ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete inom tillverkning av lämlåssystem. Vårt miljöengagemang omfattar alla medarbetare.
Verksamheten arbetar ständigt för att uppfylla myndigheters och kunders krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler.
Vår miljöpåverkan sker främst i produktionen och vår personal skall därför ständigt söka förbättringar som minimerar produktionens miljöpåverkan och skydda miljön. Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar.

Detta innebär att:

 • Vi regelbundet inhämtar kunskap i miljöfrågor, lagar och regler, och vi utför också kontroller av lagefterlevnaden.
 • Vi för dialog med kunder och övriga intressenter för att utreda krav, brister och behov, samt säkerställer att dessa uppfylls.
 • Vi arbetar aktivt med att fastställa miljömål som både kan förbättra miljön och tillföra bättre lönsamhet.
 • Vi ständigt verkar för att minska miljöpåverkan genom att minimera spill och källsortera alla typer av avfall som uppkommer i processerna.
 • Vi arbetar för att öka personalen miljömedvetande genom information, utbildning och tydliga rutiner.

Kinnegrip Miljöpolicy

/Uploads//Diplom Kinnegrip AB_Vattenkraft EPD_2021-2023.pdf


Inköpspolicy

Kinnegrip ställer höga krav på den egna verksamheten och våra medarbetare vad gäller miljömässiga, sociala och affärsmässiga förhållanden. Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och deras underleverantörer. Våra samarbetspartners ska bedriva sina verksamheter på ett säkert sätt och uppfylla alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal.

Vem omfattas av inköpspolicyn?
Inköpspolicyn gäller alla företag som levererar produkter och/eller tjänster till Kinnegrip. Leverantören ansvarar för att alla som anlitas i samband med uppdraget har läst, förstått och accepterar att följa denna inköpspolicy. Leverantören ansvarar även för att eventuella underleverantörer följer inköpspolicyn.

Kinnegrips krav på leverantörer
Lagar och regler
Leverantörer till Kinnegrip ska respektera och följa gällande lagar och regler i de länder där de
bedriver verksamhet.

Våra grundläggande krav är att våra leverantörer;
- Lever upp till lagar och myndigheters förordningar.
- Har etablerade och tillämpade policys gällande personal, arbetsmiljö och miljö.
- Har ett väl etablerat och fungerande kvalitetsstyrningssystem.
- Har ett affärsmässigt och etiskt arbetssätt.

Kvalitet, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet
Leverantören skall vara certifierad enligt ISO 9001 eller uppfyller kraven i standarden, säkerställa att det i sin verksamhet finns ett väl fungerande kvalitetsledningssystem och kontinuerligt arbetar med att förbättra kvalitetsprestandan, säkerställa att system, mål och rutiner inom områdena kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet ska finnas och leverantören ska ha identifierat eventuella risker vad gäller dessa områden i sin verksamhet.

Leverantören skall känna till Kinnegrips Kvalitetpolicy.

Miljö
Leverantören skall vara certifierad enligt ISO 14001 eller uppfyller kraven i standarden samt kontinuerligt och i möjligaste mån förhindra och begränsa negativa effekter på miljön som kan uppstå till följd av leverantörens verksamhet. Leverantören ska analysera sina betydande miljöaspekter i sin verksamhet och eftersträva att arbetet utförs på ett för miljön hållbart sätt samt uppfyller gällande miljökrav.

Leverantören skall känna till Kinnegrips Miljöpolicy.

För att säkerställa vår och våra samarbetspartners fortsatta konkurrenskraft är följande nyckelvärden prioriterade vid upphandlingar:
- Rätt och stabil kvalitet.
- Konkurrenskraftigt total pris.
- Hög leveranssäkerhet.
- Hög servicegrad.

För att säkerställa långsiktig utveckling är vår strategi och målsättning:
- Att vi har leverantörer där vi kontinuerligt utvecklar produkter och tjänster i ömsesidigt samarbete.
- Att våra samarbetspartners har en sund och stabil ekonomi, aktivt jobbar med ständiga förbättringar och utveckling av personal, hälsa och säkerhet, process, produkt, kvalitet och miljö.
- Att på utvalda produkter och områden jobba med två eller fler leverantörer för att säkerställa tillgänglighet och konkurrenskraft.
- Att via samverkan med leverantörerna skapa synergieffekter gällande konkurrenskraft, kvalitet, leverans, servicegrad, innovation och utveckling.

Överensstämmelse
Kinnegrip förbehåller sig rätten att besöka leverantören för att kontrollera om inköpspolicyn efterlevs. Vid större brister kan kontraktet sägas upp.

Leverantören förväntas:
- Att följa Kinnegrips inköpspolicy för leverantörer och ställa motsvarande krav på sina underleverantörer
- Att rapportera misstänkta överträdelser eller bristande efterlevnad av inköpspolicyn till Kinnegrip.

Inköpspolicy

webmail